806547

Voor Stichting Jeugdteams Leidse Regio zoeken wij een voorzitter en 2 leden Raad van Toezicht (waarvan één met een financieel profiel en één met een zorgprofiel)

Wie zijn wij? 

Stichting Jeugdteams Leidse regio is vanaf 1 juli 2021 dé toegang voor jeugdhulp binnen de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. De Jeugdteams zijn gemandateerd toeleiders richting specialistische jeugdhulp en maatwerkvoorzieningen WMO. We bieden hulp en ondersteuning aan jongeren en hun ouders en/of opvoeders door te werken vanuit hun eigen kracht en mogelijkheden, zodat ze duurzaam zelf verder kunnen. Stichting Jeugdteams Leidse regio bestaat uit 9 lokale teams.

Management 

Om haar ambitie te verwezenlijken legt Stichting Jeugdteams Leidse regio verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Bij de professionals in de teams. Zij kennen de cliënten, kunnen het beste de vraag van een cliënt verstaan en daarbij ondersteuning op maat geven. Voor een gezonde bedrijfsvoering wordt gekeken naar een ideale teamsamenstelling, passend bij de steeds wisselende klantvraag. Dit betekent niet dat stichting jeugdteams Leidse regio kiest voor totale zelforganisatie: de teams worden aangestuurd door managers, er zijn duidelijke kaders en werkprocessen, een gezamenlijke agenda en goede voorwaardenscheppende faciliteiten. Dit is belangrijk om aan de medewerkers de juiste ondersteuning te kunnen bieden. 

Besturingsmodel 

Het bestuur van Stichting Jeugdteams Leidse regio wordt gevormd door een éénhoofdige Raad van Bestuur (directeur-bestuurder). De Raad van Toezicht houdt onder meer toezicht op het bestuur, de koers van de stichting, de governance en financiële verslaglegging. De Zorgbrede Governance Code vormt naast wet- en regelgeving de leidraad voor goed bestuur, goed toezicht en verantwoording. 

De Raad van Toezicht adviseert het bestuur. Verder is de Raad van Toezicht de werkgever van de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat bij start uit drie personen, waarvan één voorzitter. Wij zijn op zoek naar een voorzitter en twee leden, waarvan één met een financieel profiel en één met een zorgprofiel. Uit de reacties wordt eerst een voorzitter gekozen en hij/zij beslist mee welke twee leden er worden aangesteld. 

De directeur-bestuurder is integraal eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie en stelt als eindverantwoordelijke visie, strategie, beleid, kwaliteit en begroting vast. Samen met de teammanagers vormt zij het management van Stichting Jeugdteams Leidse regio. De ondersteunende afdelingen zijn: Financiën, Informatisering en ICT, HRM. Daarnaast zijn de beleidscycli, strategisch beleid, kwaliteit, technische dienst en Marketing & Communicatie ondergebracht bij diverse functionarissen. 

Leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Jeugdteams Leidse regio is zich voortdurend bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheden, die een toezichthoudende functie bij een organisatie als Stichting Jeugdteams Leidse regio met zich meebrengt. 

Deze verantwoordelijkheden stellen de nodige eisen aan de Raad van Toezicht en haar individuele leden en vraagt continue ontwikkeling, vast te leggen in een jaarlijks door de Raad van Toezicht op te stellen ontwikkelplan. 

We streven naar een Raad van Toezicht waarin de huidige samenleving en de diversiteit daarvan herkenbaar is en de leden complementair zijn aan elkaar. De Raad van Toezicht bestaat uit leden met diverse competenties, zodat de Raad van Toezicht haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar behoren kan vervullen. 

Voor alle leden van de Raad van Toezicht geldt dat zij de uitgangspunten van de Stichting Jeugdteams Leidse regio onderschrijven en actief willen uitdragen. Het is belangrijk dat de leden van de Raad van Toezicht voeling hebben en houden met wat er in het werkgebied leeft en vorm en inhoud kunnen geven aan hun ambassadeurschap. 

Belangrijke aandachtspunten bij een goede samenstelling van de Raad van Toezicht zijn overeenkomstig de code en de Wet Bestuur en Toezicht, zowel een bepaalde spreiding van de leeftijd van de leden als de verdeling van de functies over mannen en vrouwen. Verder zijn belangrijke aandachtspunten onder meer een diversiteit in deskundigheid, sociale-, culturele-, bedrijfsmatige en zorgachtergrond. En wij stellen als voorwaarden dat de leden en de voorzitter geen belangenverstrengeling heeft bij het uitoefenen van zijn/haar functie en geen partner is van één van de medewerkers van Stichting Jeugdteams Leidse Regio of werkzaam is voor één van de partnerorganisaties.

De kwetsbaarheid van de cliënt en begeleider/zorgverlener, het relationele karakter en de complexiteit van de begeleiding/zorg, maken deze sector en daarmee het toezicht houden in de zorg tot een bijzondere opdracht. 

Profiel

Als lid van de RVT ben je zichtbaar naar de interne organisatie toe. Je bent maatschappelijk betrokken en neemt verantwoordelijkheid voor jouw rol als toezichthouder. Je geeft vertrouwen maar durft ook kritisch en scherp te zijn waar nodig.

 • Affiniteit met de doelstellingen van Stichting Jeugdteams Leidse regio
 • Kennis van en/of ervaring op het gebied van de 3 grote transities in onderwijs, jeugdwet en participatiewet en ook de decentralisatie van de zorg
 • Inzicht in politieke, maatschappelijke en ethische vraagstukken
 • De ervaring en kwaliteit om te opereren op strategisch niveau
 • Persoonlijke betrokkenheid en integriteit
 • Een relevant lokaal/regionaal netwerk: maatschappelijk en/of bedrijfsleven
 • Hbo/WO werk- en denkniveau

Specifieke eisen voor de voorzitter:

 • Beschikt over bewezen bindende kwaliteiten
 • Beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht
 • Beschikt over inzicht en overzicht ten aanzien van de taak en functie van de Raad van Toezicht en die van het bestuur
 • Bewaakt het functioneren van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder
 • Beschikt over zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij/zij een rol in het belang van de stichting kan vervullen en daartoe ook haar netwerk kan benutten
 • Is in staat namens de Raad van Toezicht de werkgeversverantwoordelijkheid richting de directeur-bestuurder te realiseren

Specifieke eisen voor het financiële profiel: 

 • Specifieke expertise op het gebied van financiën en financieel administratieve processen

Specifieke eisen voor het zorgprofiel: 

 • Ervaring in het brede jeugddomein
 • Kennis van en ervaring met langdurige zorg, Wmo en jeugdwet

Bijeenkomsten

De Raad van Toezicht komt volgens de statuten minimaal 4 keer per jaar bijeen. 

De leden van de Raad van Toezicht zijn betrokken bij de organisatie door deelname aan bijvoorbeeld locatiebezoeken, themabijeenkomsten, ontmoetingen met de medezeggenschapsorganen, het management en beleidsbijeenkomsten. 

Bezoldiging

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen op jaarbasis een vergoeding binnen kaders van de Wet Normering Topinkomens. Concreet betekent dit dat de leden op jaarbasis een vergoeding ontvangen ter hoogte van € 3.000 voor het lid en € 4.000 voor de voorzitter (exclusief btw, stand 2021/2022). 

Reageren 

Herken jij jezelf in deze profielschets en zou jij deel willen uitmaken van onze nieuwe Raad van Toezicht? Mail dan voor 1 november 2021 een recente cv en een motivatiebrief, waaruit blijkt dat jij de aangewezen persoon bent voor deze functie. Mailen kan naar: Gerrit Jan Hoogeland (gj.hoogeland@cardea.nl) en cc naar hrm@jeugdteamslr.nl. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Gerrit Jan Hoogeland (06 – 51 50 82 99) en voor vragen over het sollicitatieproces kun je contact opnemen met Jenny Sulkers (06 – 41 03 22 78).